» » ด่านเกวียน = Dankwian - คนหลังเขา = The Peasant. vol. 1

ด่านเกวียน = Dankwian - คนหลังเขา = The Peasant. vol. 1 Album

  • Performer: ด่านเกวียน = Dankwian
  • Title: คนหลังเขา = The Peasant. vol. 1
  • Size MP3 ver: 1478 mb
  • Size FLAC ver: 1733 mb
  • Country: Thailand
  • Date of release: 1983
  • Style: Phleng Phuea Chiwit
  • Label: Peacock
  • Rating: 4.3 of 5
  • Genre: Rock / Folk & Country
ด่านเกวียน = Dankwian - คนหลังเขา = The Peasant. vol. 1 Album

Tracklist

1นก
2ความหวัง
3น้ำตาแม่
4ยายมา ตาคำ
5หำน้อย
6ให้หัวใจ
7ลุยลูกเดียว
8ฝัน
9บักเติง
10คนหลังเขา

Notes

1st Album of "Khon Dank Wien" but issued under the shorter Name "Dank Wien". Original release year of this Album isThai year 2526.

Album

รกคณเขาแลว - ทพยวรรณ ปนภบาล. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. Record label. LTML BYME. Yiebmek Karaoke. ดาวนโหลดเพลง vampire ลาสด ฟร. เนส คาราโอเกะ. MAYA CHANNEL. TV channel. Handy Karaoke Original Thailand - HDK. Local service. Mp3. Title : คนเดยว บางท Kon Diao Bang T Lyrics : YOUNGOHM Produced : NINESIXSOUL Directed : DIRECTORNET Mixed & Mastered : MIKESICKFLOW. Already Deadd Records. ถกใจ บนทกมนไวในรายการโปรดของคณ. ถกใจ ฝากการรววของคณ. มเวลาวางสกครไหม เลนจกซอวปรศนาฟร สหรฐ. The KFSM Radio Network. รายการเพลง The KFSM Radio Network. ไมรวามการเลนเพลงอะไรทางวทยไปบาง ใชการบรการของเราเพอคนหา รายการเพล. งของเรามรายการเพลง The KFSM Radio Network สำหรบ 7 วนทผานมา. วนเสาร . วนอาทตย . English Deutsch Español Français Italiano 日本語 한국어 Português Brasil Русский. Modifica artista. ดาว บานดอน. Profilo: Dao Bandon is one of the enduring greats of 1970s era in Thailand. Listen to เพลงตดคดมาแลวอยางด by บ ประเทศนนท for free. Follow บ ประเทศนนท to never miss another show. Keep up to date with every new upload Join free & follow บ ประเทศนนท. เพลงตดคดมาแลวอยางด . by บ ประเทศนนท. Favorite924. Album: Woman Story. A A. ไมมเขาแลวกไมเปนไร ยงหายใจใตฟาหมนหมน. อาจจะเหงาเหงา ยามทสบสน กไมตาย. โลกทแสนหวาน มนไมเคยม ตนสกท. ไมเหนตองงมงายจบไปแลว พอไดแลว. อยาไปคดถง อยาไปคดถง อยาไปเพอ. ถงวนวานใหมนตองเจบเลย แคคนใจราย. ลมยงพดไหวใจยงเหนบหนาว เดอนและดาว. ยงเหนแมลางลาง กอนจะรกเขาเรากอางวาง. กเหมอนเคย คำวารกแทกแคหลอกกน. รกนนไมเหนมดเลย อยคนเดยว ดกวาชำ. ภาษาไทย ป. 1 คำนำ. Uploaded by. Doc Edu. Kanawut Traipipattanapong Thai: คณาวฒ ไตรพพฒนพงษ also known as Gulf Thai: กลฟ, born December 4, 1997 is a Thai actor and model. He is well known for his role as Type in TharnType The series. Kanawut was born on December 4, 1997 in King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand. Kanawut received his early education in Burapha School and went on to complete high school in Suankularb Wittayalai School, an all-boys high school. He is currently enrolled at King Mongkut's University. หนงตลกไทยโคตรฮามาใหม ฮานำตาไหล เตมเรอง. คนพบพนนและอกมากบน รวมหนงมนๆ โดย รณกรณ สวางภกด. บนทกจาก . мая 2020 г. เพลง ยทบ โปสเตอรหนง. บนทกโดย รณกรณ สวางภกด. คนอนๆ รกไอเดยเหลานเหมอนกน. หนงตลก ภาพยนตร. Jaicy Thai Drama. ภาพรางรอยสก เคลดลบการวาดภาพ เทคนคการวาดภาพ สอนวาดรป ภาพวาดดนสอ สมดสเ. กตชภาพ ไอเดยรอยสก การออกแบบตวละคร. Stitch these wings on the back of a shirt for a new twist on the classic angel on one shoulder, devil on the other theme. Set includes both left and right wings - no need to flip the design

Video

Comments (1)

Felhann
This is an official release by the Peacock label. Not a bootleg.

Related to ด่านเกวียน = Dankwian - คนหลังเขา = The Peasant. vol. 1: